CONVOCATORIA DE PROXECTOS ARTÍSTICOS

Recepción de proxectos: 11 Maio / 22 xuño
Lugar: Pontevedra (Galiza. España) / Nodar (S. Pedro do Sul. Portugal).
Data: Setembro / Outubro 2007
Organiza: Alg-a.org (Galiza) e Binaural (Portugal).
Formato: Simposio + residencia artística + exposición Fronte[ i ]ras 07.

FRONTEIRAS 2007. ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTES TRANSDISCIPLINARES.

PRESENTACIÓN

Este evento consta dun programa de residencias artísticas paralelas en Galiza e Portugal. Proponse a posta en marcha de dúas residencias: unha en Nodar (pequena aldea ó norte portugués) e outra nos arredores de Pontevedra (Galiza).
Alí convivirán durante 10 días artistas internacionais, os cales desenvolverán os seus proxectos específicos, xunto con teóricos que neste tempo levarán a cabo un observatorio crítico.
Como resultado do traballo desenvolvido nas residencias, elaboraráse unha mostra colectiva dos participantes a nivel internacional. Esta mostra terá un carácter itinerante, comezando en Pontevedra para rematar en Portugal.
Para completa-lo simposio, programarase un ciclo de conferencias e proxeccións de proxectos audiovisuais ligados á temática proposta.

TEMA DOS PROXECTOS

O tema central da convocatoria de proxectos será o concepto de fronteira e límite, en tódalas súas variantes. A reflexión sobre os múltiples conceptos relacionados coa temática transfronteiriza, focalizando a análise non só na fronteira física, senón tamén a súa disolución en fronteiras ideolóxicas, culturais, virtuais, de habitabilidade, etc. Os soportes de creación serán libres.
Os proxectos serán expostos, ben no seu formato orixinal, ben nun formato _ documental se non fose posible trasladalos á sala expositiva. Os teóricos invitados en residencia desenvolverán traballos de investigación de campo sobre o concepto de fronteiras, que serán expostos en formato conferencia nas xornadas de presentación.

CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 2007

1/ Alg-a convoca 5 bolsas de Residencia Artística en Nodar (Portugal) para proxectos a desenvolverse
dentro do Encontro Fronte(i)ras.
Binaural convoca 5 bolsas de Residencia Artística en Pontevedra (Galiza) para proxectos a desenvolverse
dentro do Encontro Fronte(i)ras.
2/ A cuantía de cada unha das bolsas ascende a 300 euros (cantidade suxeita á retención fiscal vixente). A
organización do Encontro faráse cargo dos gastos de manutención e aloxamento, non así dos
desplazamentos dende os respectivos lugares de orixe dos artistas.
3/ A convocatoria é aberta a todo tipo de persoas sen ter en conta ningún tipo de condicionante (límites de
idade, nacionalidade, etc.)
4/ Polo menos 4 destas 10 bolsas estarán destinadas a persoas nadas ou residentes en Galiza(2) e en
Portugal (2).
5/ O prazo de solicitude estará aberto dende o 11 de maio ata o 22 de xuño de 2007 inclusive.
6/ Será necesario presentar a seguinte documentación:

- Ficha de inscripción (dispoñible on-line).
-Fotocopia do documento nacional de identidade (DNI) ou Pasaporte.
-Currículum abreviado en 30 liñas.
-Desenvolvemento do proxecto a realizar para o que solicita a bolsa. Desenvolvemento cronolóxico do proxecto.
-Necesidades técnicas do proxecto.
-Dossier do artista (dixital /impreso).
-En caso de proxectos audiovisuales, o artista poderá aportar DVD acompañando á documentación esixida.
Voluntariamente poderá achegarse calquera outra documentación que a entidade solicitante
entenda que sexa pertinente para a mellor valoración do programa ou actividade presentados.
A documentación presentada á convocatoria desta beca non será devolta trala resolución da mesma.

Toda a documentación será enviada a:

Para residencia en Nodar (Portugal)
CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07
Binaural. Associação Cultural
a/c Rui Costa
Alameda Padre Álvaro Proença, 10 -12º A
1500-475 Lisboa
Portugal
info[a]binauralmedia[dot]org

Para residencia en Pontevedra (Galiza)
CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07
Alg-a. Asociación Cultural
r/ Baixada da Igrexa 50 baixo
CP 36210
Vigo (Pontevedra)
España
fronteiras[a]alg-a[dot]org

FRONTE[I]RAS 07. INTERNATIONAL MEETING OF TRANSDISCIPLINARY ARTS OPEN CALL FOR ARTISTIC PROJECTS

Places: Pontevedra (Galicia, Spain) and Nodar (S. Pedro do Sul, Portugal).
Dates: September – December 2007
Organization: Alg-a.org (Galicia) and Binaural (Portugal).
Format: Artistic Residency + Symposium + Itinerant Exhibition Fronte[i]ras 07.

PRESENTATION

_This event will comprise a program of artistic residencies in Galicia and Portugal. Two simultaneous residencies will take place, one in Nodar (a small rural village in Portugal) and another on the outskirts of Pontevedra (Galicia).
Several artists from different origins and backgrounds will gather during 10 days on each residency space for the development of artistic projects in close connection with social thinkers who will hold a critique observatory during the same period.

As a result of the work produced during the residencies, a final presentation of the developed projects will take place in the form of an itinerant exhibition, starting in Pontevedra and ending in Portugal.
A parallel round of conferences and audiovisual artistic talks related to the proposed theme will also take place.

ARTISTIC PROJECTS

The central theme for the open call will be the concept of border (“fronteira”) in all its possible variants, a reflection on its multiple interpretations with a focus not only on the physical / geographical borders but also on their dissolution in ideological, cultural, virtual, and ability borders.
The artists can freely choose their artistic languages and tools (audio, video, performance, installation, intermedia, etc.). The projects will be exhibited both in the original format and in documental format, in case it will not be possible its translocation to the exhibit room (for instance, site specific projects or projects with a
considerable physical scale).
The invited social thinkers will develop, during the residency period, a fieldwork related to the concept of borders, which will be presented in a conference to be held during the final symposium.

OPEN CALL FOR PROJECTS

1. Alg-a will award 5 Fronte[i]ras 07 grants for artistic projects to be developed during a residency in
Pondevedra (Galicia).
Binaural will award 5 Fronte[i]ras 07 grants for artistic projects to be developed during a residency in Nodar (Portugal).
2. The amount of each grant will be 300 Euros (less the corresponding withholding tax). The organization of Encontro Fronte[i]ras 07 will bear housing and food costs during the residency and final presentations. The selected artists will bear their traveling costs from / to the place of origin to / from the residency.
3. This call is open to all artists without any restriction of age, gender, nationality, etc.
4. At least 4 of the 10 grants will be awarded to artists born or living in Galicia (2) and Portugal (2).
5. The call is open from May, 11 to June, 22, 2007.
6. The following documentation should be included:
- Application form (available online on Binaural or Alg-a websites)
- A facsimile of the national identity card or passport
- A short artistic curriculum (max. 30 lines)
- The proposed artistic project to be developed in residency
- The proposed project schedule
- Technical needs of the project
- A description of previous developed projects or works (in digital and/or printed form)
- In case of audiovisual projects, a DVD may be annexed to the documentation.

7. Each candidate is free to include additional documentation that he/she finds useful for an accurate evaluation of the proposed artistic project.
8. The presented documents will not be returned to the candidates after the open call is finished.
9. All documentation should be sent to one of the following addresses:

To a residency in Nodar (Portugal) To a residency in Pontevedra (Galicia)

ENCONTRO FRONTE[I]RAS 07
Binaural - Associação Cultural
A/C Rui Costa
Alameda Padre Álvaro Proença, 10 - 12º A
1500-475 Lisboa
Portugal

info(a)binauralmedia(dot)org
http://www.binauralmedia.org

ENCONTRO FRONTE[I]RAS 07
Alg-a. Asociación Cultural
r/ Baixada da Igrexa, 50 baixo
CP 36210-Vigo (Pontevedra)
España

fronteiras(a)alg-a(dot)org
http://www.alg-a.org

Ficha de inscripción. Galego.
Convocatoria. Fronteiras 2007. Castellano.
Call. Fronteiras 2007. English.
Convocatoria. Fronteiras 2007.Galego.
Ficha de inscripción. Castellano.
Convocatoria. Fronteiras 2007. Portugués
Application form.

Enviar comentario